flexile-white-logo

Nullutslippsgården

Om oss

Landbrukets klima og energisenter

I januar 2015 fikk Mære landbruksskole Norsk landbrukssamvirkes innovasjonspris for mange års arbeide med klima og energi. Spesielt var Gether As sin utvikling av energihøsting fra veksthuset på Mære viktig for å komme til topps i konkurransen. Innovasjonsprisen ga oss startskuddet for å etablere Landbrukets klima og energisenter.

Landbrukets klima og energisenter skal være et sted der praktiske klimaløsninger utvikles, testes og formidles, men også et nettverk av FoU‐miljø, for landbruksnæring, forvaltning og næringsliv regionalt og nasjonalt. Senterets misjon er Nullutslippsgården og oppgaven er å teste og vise fram hvordan gårdbrukere kan redusere klimautslipp fra åker og fjøs, hvordan karbon kan lagres og hvordan vi kan redusere klimautslipp fra gårdens bygninger og fra energibruk.

I et nært samarbeid mellom Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole byr vi på våre to skoler og gårdsbruk til det beste for utvikling av framtidas landbruk.

Vår misjon er nullutslippsgården

Vi har som mål å bidra til:

Mer klimasmart agronomi

God agronomi er klimasmart. Vi tester, demonstrerer og deler kunnskap om klimasmart agronomi.

Gården som energileverandør

Å produsere sin egen energi er både klimasmart og lønnsomt! Sammen leter vi etter nye muligheter for gårdbrukeren.

Innovasjoner knyttet til klima og energi

Vi samarbeider med gårdbrukeren, bedrifter og forskere for å fremme nye klimasmarte teknologier og tjenester.

En bedre utdanning

God kunnskap er avgjørende for gode klimabeslutninger. På Mære utdanner vi framtidas grønne helter!

Et slagkraftig samarbeid

Landbrukets klima og energisenter er et slagkraftig samarbeid.

Senteret ligger på Mære landbruksskole og gjennomføres i et bredt nettverk med FoU-miljø, landbruksnæring, forvaltning og næringsliv regionalt og nasjonalt. Gjennom samarbeidsavtaler, prosjektavtaler og leieavtaler bygger vi et sterkt felleskap rundt arbeidet med klima og energi i landbruket.

Vi samarbeider med gårdsbruk og gartnerier i regionen, Nord universitet,Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Sintef, NTE A/S, Felleskjøpet Fòrutvikling, Felleskjøpet Agri, Norsk landbruksrådgiving, Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), TINE S/A, Nortura S/A, Norges Bondelag, Norsvin S/A, Ruralis med flere. Vi etablerer også nettverk med innovative gårdbrukere for å diskutere og teste ut nye løsninger på utfordringer landbruket har.

Landbrukets klima og energisenter sin aktivitet finansieres av offentlige etater som Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge, Statsforvalteren, Forskningsrådet samt næringsliv, landbruksorganisasjoner, gårdbrukere med flere. Senteret har også fått plass på Statsbudsjettet, landbruks- og matdepartementet. 

Kontakt oss

Adresse

Mæresvegen 163,
7710 Sparbu
Norge

Se på kart

Telefon

+47 41 41 34 41
Tove Hatling Jystad
Utviklingsleder Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein

Våre samarbeidspartnere