flexile-white-logo

Nullutslippsgården i ZEN

Vår ambisjon er å nærme oss nullutslipp fra vår gårdsdrift. Gjennom tett samarbeid med ulike kunnskapsmiljø skal vi i årene framover jobbe mot nullutslipp både i bygg, på energibruk, tiltak i fjøset og tiltak ute på åkeren. Mære er pilotområde i ZEN (Zero Emission Neighbourhood) der bygninger og energibruk har hovedfokus. FME-ZEN ledes av NTNU og SINTEF, og Trøndelag fylkeskommune og NTE er aktive partnere rundt utvikling av nullutslippsgården.

Her kan du se filmen NTE har laget om Mære som pilotområde i ZEN:

Pressemeldingen:

Mære landbruksskole ble nylig valgt som nytt pilotområde i FME ZEN. Det betyr at forskningssenteret, som ledes av NTNU og SINTEF, vil se på mulighetene for å redusere klimautslippene i forbindelse med driften av gårdsanlegget ned mot null.

Dette sammen med ulike tiltak og kompetansemiljø innen landbrukssektoren, gjør at Trøndelag fylkeskommune nå ønsker å tilrettelegge for en bred mobilisering for utvikling av Norges første moderne netto nullutslippsgårdsanlegg på Mære, sier fagrådgiver Torger Mjønes hos fylkeskommunen.   

Radikal endring nødvendig

Landbruket står for rundt ni prosent av Norges samlede, direkte klimagassutslipp, og ifølge FNs klimapanel trenger vi en radikal endring i hvordan vi produserer mat.

I sin nyeste rapport (august 2019) konstaterer panelets forskere at det vil være umulig å holde klodens temperaturer på et forsvarlig nivå uten å endre hvordan vi produserer mat, hva slags mat vi spiser og hvordan vi forvalter verdens landområder.

– Behovet for å utvikle gode pilotmodeller er stort – nasjonalt, men også som bidrag til kompetanseutvikling internasjonalt, sier senterleder i FME ZEN, Arild Gustavsen.

Mobiliserer ulike fagmiljøer

Mære landbruksskole har et samlet byggeareal på om lag 18 000 m2, der de i løpet av de senere årene har fått et nærvarmeanlegg basert på energihøsting fra tomatveksthus, nytt melkefjøs i tre som er naturlig klimatisert, et ammekufjøs med takintegrert solcelleanlegg og et hybelbygg med passivhusstandard og solceller. I tillegg planlegges nå en ny stall som trolig vil tilfredsstille kriteriene for ZEB-O, som er et ambisjonsnivå for nullutslippsbygg.

Mæremiljøet er allerede en god innovasjonsarena for FoU-miljøer og ulike leverandører inn mot landbrukssektoren. Det er blant annet etablert et FoU-team som jobber med utvikling av anlegg og organisasjon, som FoU- og demonstrasjonsarena.

Nå skal landbruksskolen altså samarbeide med NTNU, SINTEF, NTE (Nord Trøndelag Elektrisitetsverk) og Trøndelag fylkeskommune om å bli en ny, nasjonal innovasjonsarena. 

– Gjennom å samle ulike kompetansemiljø rundt en felles visjon om nullutslippsgården, vil ulike erfaringer kunne bidra til økt bærekraft innen en viktig sektor, sier utviklingsleder på Mære Tove Hatling Jystad.  

Prosesser på veien mot nullutslippsgården

Forskerne og Trøndelag fylkeskommune ser for seg parallelle prosesser på veien mot netto nullutslippsgården på Mære: Tiltak for reduserte klimagassutslipp (herunder energioptimalisering, konvertering til energibærere med lavere klimaavtrykk samt reduksjon av direkte utslipp som metan og lystgass), tiltak for energiproduksjon (herunder solenergi, energihøsting, biogass og andre typer bioenergi) og bedre agronomi (herunder karbonlagring med tiltak for økt karboninnhold i matjorda).

– Hoveddelen av aktiviteten for pilotområdet vil være koblet til pilotkriterier som klimagassutslipp, energi, fleksibilitet, økonomi og innovasjon, sier konserndirektør Svein Olav Munkeby i NTE.

Fakta om FME ZEN:

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal bidra til å muliggjøre overgangen til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Senteret er et forskningssenter for miljøvennlig energi utpekt av Norges Forskningsråd. Gjennom FME ZEN samarbeider kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. Mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål. Et av tiltakene for å nå dit er etableringen av nullutslippsområder (pilotprosjekter) som vil fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologier og løsninger som utvikles i forskningssenteret. NTNU er vertsorganisasjon og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.

Fakta om Mære landbruksskole:

Mære landbruksskole er eid av Trøndelag fylkeskommune og lokalisert i Steinkjer kommune. Skolen tilbyr utdanning for ungdom (VGS) og voksne innen naturbruk, og drifter samtidig et skolegårdsbruk med melkekyr, kjøttfe, sau, gris, tomatproduksjon, korn, potet og grasproduksjon. Ved skolens utviklingsavdeling tilbys kurs innen jordbruk, skogbruk, lokal matproduksjon og klima/energitiltak i landbruket. Skolen har hvert år over 1 000 gårdbrukere på ulike kurs og andre arrangement.
Fylkeskommunen etablerte i 2015 «Landbrukets klima og energisenter» på Mære; en arena for FoU, kunnskapsformidling og ulike demonstrasjonsanlegg. Utviklingen av senteret har skjedd i nært samarbeid med landbrukets organisasjoner. Skolen har i mange sammenhenger (veksthus-nettverk, pilotbruk solenergi, test av fornybar diesel og presisjons-landbruk) etablert grupper av gårdbrukere/gartnere som deltar sammen med skolen i utviklingen.

Fakta om NTE:

NTE er et energiselskap med hovedkontor på Steinkjer og virksomhet i hele Trøndelag. Selskapet har arbeidet med fornybar energi i 100 år, og har 26 vannkraftanlegg i Trøndelag, Nordland og Sverige. Årsproduksjon er ca. 4 000 GWh. NTE har også en telecomvirksomhet med 49 000 fiberkunder i Midt-Norge. Selskapet har 750 ansatte, en omsetning på NOK 3,2 mrd. og eies av 23 kommuner i gamle Nord-Trøndelag.

24. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Fibergrow®

Fibergrow®

Fibergrow® er et vekstmedium basert på trefiber av norsk gran. Fibergrow® har lavt klimafotavtrykk, og kan med små endringer i ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...