flexile-white-logo

Løsninger for energibruk og energiforsyning ved Nullutslippsgården

På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune har AsPlan Viak laget en rapport med råd om hvordan Mære landbruksskole kan bruke og produsere energi for å nærme seg målet om en nullutslippsgård. Rapporten har også konkrete eksempler fra gårder i distriktet. Arbeidet er finansiert med støtte fra ENOVA. 

Følgende tiltak er anbefalt å gå videre med for demonstrasjonsanlegget på Mære:

Kort sammendrag om rapporten og hva som ligger til grunn for prioriteringene:

Rapporten beskriver resultatene fra konseptutredningen Framtidas ‘nullutslippsgård’ – løsninger for energibruk og  energiforsyning ved Mære landbruksskole. Det konkrete målet med konseptutredningen er å legge et grunnlag for at Fylkeskommunen skal ta best mulig beslutninger om investeringer i demonstrasjonsanlegget på Mære, knyttet til bygg og energiforsyning. Dette innebærer å finne frem til løsninger som totalt sett gir det beste forholdet mellom kostnad og nytte for å oppnå målet om ‘nullutslippsgården’. Her adresseres både eksisterende og fremtidige energi- og klimaløsninger på Mære, og også løsninger som vil være relevante for typiske norske gårder (spesielt i Trøndelag).
Basert på utredningen av ulike teknologier er det gjort en prioritering av mulige tiltak, som inngår som en del av  beslutningsgrunnlaget for investeringer i demonstrasjonsanlegget på Mære. I tillegg til potensialet for reduksjon av energi, effekt og klimagassutslipp, er det også sett på relevans for gårdsbruk generelt, modenhet av teknologi og marked, og viktighet av at Mære går foran og demonstrerer ny teknologi for landbruket. Det er foreslått tiltak innen
de tre temaene; Bygninger, materialer og landbruksmaskiner; Energiforsynings- og lagringsløsninger; og Fleksibilitet og styringssystemer.

Rapporten inneholder omtale av mange ulike løsninger. Hele rapporten kan leses her.

23. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...