flexile-white-logo

Klimatiltak ved hjelp av økt plantedekke

Ekstra engår i omløpet

Fornying av eng er en energikrevende og kostbar prosess. Det er ønskelig å ta inn andre kulturer på skiftet før det etableres ny eng. Variasjon i vekstskiftet gir mange fordeler for jorda og etterfølgende vekster. Dersom det er mulig å utsette fornying av enga ett år gir dette over år mindre jordarbeiding og reduserte kostnader. Når engvekstene får stå lenger vil de også samle mer karbon som kan lagres i jorda og utvikle bedre jordstruktur enn det som er tilfellet ved hyppigere jordarbeiding.

Plantedekke vinter

Etter ettårige kulturer er det vanlig å høstpløye, og la jorda ligge åpen for vær og vind høst og vinter. Dette fører til stor fare for jorderosjon, og tap av næringsstoffer. Fosfor transporteres bort sammen med jordpartiklene, og mye nitrogen vil følge med sigevannet nedover i jorda. Vårpløying gir et bedre resultat enn høstpløying. Aller best er det å ha plantedekke på jorda hele året. I kornproduksjonen kan det sås en underkultur som fortsetter å vokse utover høsten etter skuronna. Planterøttene vil holde jorda på plass og dermed verne mot jorderosjon, og ta opp plantenæringsstoffer som ellers ville vaskes ut. Innholdet av organisk materiale i jorda vil over tid økes, og strukturen i jorda forbedres.

Direktesåing av korn

Det finnes såmaskiner som gjør det mulig å så direkte i kornstubb eller eldre eng uten forutgående jordarbeiding. Ved å sløyfe jordarbeiding får jorda ligge i ro og det utvikles bedre jordstruktur enn ved hyppige jordarbeiding. Muligheten for å lagre karbon i jorda blir også mye større, og man sparer energi og unngår klimagassutslipp til jordarbeiding.

Se videoer om dette temaet

Redusert jordarbeiding og vekstskifte

Fangvekster og næring

Fangvekster og redusert jordarbeiding

Direktesådd høstkorn

Video om fangvekster fra Mære

Les mer om dette temaet

Fangvekst som klimatiltak i Norge, rapport NIBIO
Her er en stor og kanskje litt tunglest rapport – men med mye interessant stoff om fangvekster og klima

Rapporter från jordbearbetningen Rapport om jordarbeiding fra Sveriges lantbruksuniversitet

Effekter av ulik jordarbeiding i korn Rapport fra NIBIO

21. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...