flexile-white-logo

Klimatiltak gjødsling

Når vi driver planteproduksjon, vil vi tape noe lystgass (N2O), metan (CH4) og karbondioksid (CO2).

  • Lystgass dannes i jorda når det er vått og jorda inneholder mye nitrogen.
  • Metan slippes ut ved lagring av husdyrgjødsel og i liten grad direkte fra jorda.
  • Karbondioksid slippes ut ved omdanninga av organisk materiale i jorda.

Stripespredning

Ved stripespredning av husdyrgjødsel legges gjødsla i striper på bakken. Dette gir mindre ammoniakktap fra gjødsla. Redusert ammoniakktap reduserer behovet for mineralgjødsel-nitrogen og dermed lystgassutslippet fra mineralgjødsel.

Stripespredning kan redusere tapet av nitrogen

Spredning ved riktige forhold

Det er nitrogenet i husdyrgjødsel som er mest utsatt for tap. Tapet er størst ved overflatespredning på eng, og ved varmt og tørt vær forsvinner mye nitrogen som ammoniakkgass. Spres gjødsla under fuktige forhold blir tapet mindre, og påfølgende regn gir raskere infiltrering i jorda. Spredning på åker og hurtig nedmolding bevarer nitrogenet i gjødsla best.

Mindre N-gjødsel

Med tilpasset gjødsling eller presisjonsgjødsling kan vi bruke mindre innsatsfaktorer og kanskje oppnå høyrere avlinger. Krever noe mer utstyr og dermed ekstra investering. Det er størst gevinst om arealet ikke er rektangulært og vanskelig å kjøre uten overlapping.

Vil du lese og lære mer

Her er flere artikler om presisjonslandbruk fra nettsidene til Norsk Landbruksrådgiving

21. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Klimatiltak i grisefjøset

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. ...