flexile-white-logo

Blue-green living lab – et samarbeid mellom Val skoler og Mære landbruksskole

Val skoler og Mære landbruksskole har over år utviklet testfasiliteter som kan benyttes til FoU-virksomhet, og har til sammen en stor portefølje av aktører som benytter skolene som en test- og demonstrasjonsarena. Temaene for forskningen og gründeraktiviteten er gjerne knyttet til politisk prioriterte satsinger innen klima, sirkulærøkonomi, bioøkonomi, presisjonslandbruk og blå-grønne koblinger

Mære og Val samarbeidet i 2021 om en EU-søknad, som norsk partner, hvor Livings lab skulle fungere som en viktig demonstrator i forbindelse med utvikling av nye klimavennlige løsninger i en sirkulær bioøkonomi-strategi. Ut fra denne søknaden etablerte vi et prosjekt støttet av regjeringen for å videreutvikle samarbeidet.

Målsettingen med prosjektet var å utvikle samarbeidet mellom Mære landbruksskole og Val skoler og deres arbeid med å identifisere og konkretisere blå-grønne synergier innen bærekraftige bruk av bioressurser.  Som en del av dette har vi jobbet med utvikling av levende laboratorium for uttesting og demonstrasjon, nettverksarbeid og kompetanseutvikling. 

Trøndelag Fylkeskommune har støttet Mære og Skjetlein videregående skole i å etablere og utvikle en innovasjonslab, et sted der grundere og forskere kan teste og demonstrere sine løsninger sammen med næringen. Dette arbeidet vil også komme til nytte i den blå-grønn tenkingen Mære har i samarbeid med Val.  

Hvordan kan Living Labs bidra i forskning og utvikling

I regionene Innherred og Namdal har man viktige FoU-institusjoner som ønsker å delta i utvikling av en blå-grønn test- og demonstrasjonsarena. Living Labs vil ha stor betydning for at Trøndelag og Norge kan ta en rolle for å kunne fremme ny teknologi og nye løsninger som etterspørres. Sammen med Mære og Val vil disse være med og utvikle Trøndelag som en viktig arena hvor man finner løsninger og utvikle nye næringer som vi få betydning både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Muligheter for Trøndelag og resten av landet 

For å utvikle bærekraftige arbeidsplasser i Trøndelag innen bio-næring er det viktig å få etablert forpliktende arenaer som skaper samhandling mellom blå og grønn næring. Gjennom en slik arenaer trenger man ressurser for å utvikle prosjekter hvor næringen ser muligheter og at det finnes et virkemiddelapparat som er med og løfter frem gode ideer til løsninger som næringen tar i bruk.  

Gjennom arbeidet med en Blue-green living lab har Mære og Val pekt ut konkrete samarbeidsprosjekter med utgangspunkt i våre arenaer og våre nettverk. Arbeidet med videreutvikling av test og demonstrasjonsarena ved Mære og Val vil være en god støtte for næringsliv og for FoU-miljø i arbeidet for å finne de gode bærekraftige løsningene både regionalt og sentralt. Noen av styrkene til Mære og Val er at dette er arenaer med produksjoner som foregår tilnærmet likt med ordinært næringsliv. Dette betyr at arenaene blir gode testarenaer nært de som skal ta i bruk de nye løsningene. Med Val og Mære som arena med et godt partnerskap rundt, kan konkrete blå-grønne innovasjoner raskere se dagens lys. Med en slik demonstrasjons-arena vil vi kunne legge til rette for forskning og utvikling i tiden som kommer.

Kort om Living Labs

  • Living Labs er en måte å lede innovasjonsprosesser på. 
  • En Living Lab kan forstås som et brukersentrert økosystem for åpen innovasjon, og avgrenses ofte til et bestemt område, by eller region.
  • Innovasjonene utvikles ved å engasjere ulike interessenter, inkludert offentlige og private aktører, akademia og innbyggere. Det er en forutsetning at tilnærmingen er åpen og inkluderende.
  • Living Lab brukes også av forskere innen flere ulike fagfelt til å studere ulike teknologier og praksiser i et hverdagslig og virkelig miljø.

Kilde: https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/smartbyen-stavanger/smartby-prosjekter/living-lab/ 

7. februar 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...